Четвърто основно училище „ Иван Вазов ” – гр.Търговищe       община Търговищe, област Търговищe                                                     

кв. Запад-2, тел. 64985, 64992; Е-mail ou4.tg@a

 

 

 

 

               ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО

                            НА  КРЕМЕЛИТА  ГЕОРГИЕВА   БОНЕВА

 

                         

ГЛАВЕН  УЧИТЕЛ 

 ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

 

МОТИВИ за изготвяне на портфолиото:     Портфолиото на учителя е доказателство докъде е успял да постигне своите цели. Отразява професионалното ми развитие.  Представя постигнатото и формулира задачите, които предстоят.. Подлежи на промяна и обогатяване.

 


 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Име            КРЕМЕЛИТА ГЕОРГИЕВА БОНЕВА

 

Адрес         гр.Търговище    УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” N 40              

Националност             Българска

Дата на раждане                   01.10.1961г

.

ТРУДОВ СТАЖ

          • Дати (от-до)                                     01.09.1982г – 13.09.1984г. 

• Име и адрес на работодателя              ОК на ДКМС Търговище

                                                                        Дружинен  ръководител                             

                                                                      13.09.1984г. – 31.08.1989г.

                                                               || ОУ „Н.Й.Вапцаров”, Търговище

                                                                             Учител по история

                                                                      01.09.1989г – до момента

                                                              IV ОУ „Иван Вазов ”, Търговище

                                                             Учител по история и цивилизация

                                                                          Декември 2009г

                                                                      Главен учител

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

            • Дати (от-до)                                      

           • Име и вид на обучаващата или образователната организация

                                                                                  7-9.06.2013г

Курс за треньори /обучители/ по предприемачество в прогимназиален етап, организиран от Джуниър Ачийвмънт , съвместно с МОН

                                                   сертификат

                                                                                    9-10.04.2013г

Обучение на тема „Принципни модели на изработване на текстови задачи и новите моменти в НВО за 7 клас  по история и цивилизация“

Организирано от РИО  - Търговище, към ЦКОКО –гр.София

                                                   Сертификат

 

Обучение на тема „Работа със заинтересовани страни“

сертификат №12273/ 11.03.2012г

 

Курс „Мултикултурни аспекти на историческото образование“ към ДИУУ –гр. София, удостоверение №5181/ 18.04.2010 г

 

Сертификат за курс по Английски език –  №1/06.2008г

„Образователни технологии“  ЕООД – гр. Търговище

 

Certificate 970- 13.06.2006 изкаран курс по Английски език към Фондация „Английски клуб“ – Търговище

                                                                 30.12.2005г

   Курс „ Базови и специфични компютърни умения на учители по история“  към Национален педагогически център

 удостоверение № 25-0337/30.12.2005г

 Фондация „Английски клуб“ – сертификат за курс  по английски език

31.08.2004г

                                                                                         15-26.07. 1998

                                      ИПКУ „ Д-р П. Берон“ – гр. Варна

Курс „Понятията в обучението по история. История на религиите“

                                                              18.09.1993 – 7.04.1994

                Институт за повишаване квалификацията на учителските кадри „Д-р П.Берон” гр.Варна, ІІ ПКС- удостоверение 4144/7.04.1994г

09.     1992 – 1.10 1993г

                       ВТУ „Св.Кирил и Методий”- комбинирана специализация –     „Историческо познание и социална практика”-свидетелство № 0444 рег.№51/1.10.1993г

                                                                                  1985г. – 1989г

ВТУ „Св.Кирил и Методий”,специалност история,квалификация- учител по история,  диплома  № 000368, рег №14205/1989г                                     

                                                                          15.09.1979 – 06.1982г

                                        ИПКУ 4-8 клас „Д .Михайлов“-гр. Силистра

               Специалност – история, география, дружинен ръководител,

     рег № 2746/ 31.10. 1982г

 

 

                               

Каква е моята роля в образованието, обучението и възпитанието на ученика? – един основен въпрос, който всеки учител си задава. Не приемам, че един учител трябва просто да разкаже или прочете текст или цял урок. Преди всичко смятам, че трябва да се акцентира върху специфичните потребности и възможности на всеки един ученик, да се зачитат качествата на неговата личност. Нужно е да се работи за активното му включване в учебния процес. Използването на съвременни комуникативни средства е голямо предимство за опознаване на учениците и техния свят. Смятам, че учителите трябва да определят сами образователните изисквания за паралелка и отделен ученик, защото не е възможно всички училища да бъдат приравнени по ДОИ. Резултатите от НВО да не са критерий за работата на учителя, защото всеки випуск има ученици с различни образователни възможности и потребности. Моята философия на образование е, че то трябва да се

развива така, че да отчита новостите и промените в процеса на взаимодействие ученик – учител.                   

                                              

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ

1994г – Национална конференция – ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“, доклад „За новото учебно съдържание в 9 клас“

12-13.04.2013 – Втори Национален форум „Гражданско образование  – 2013г – „Мисията е възможна!“ гр. Силистра, доклад и публикация в сборник

Бонева К и Вълчева- Дунчева Д. „ Работата по проекти и ролята им за гражданското образование“

2011г – Конференция , посветена на Таню войвода  - гр. Попово

 2008 г – участие с доклад и презентация в регионална конференция „Училището – желана територия от ученика“, съвместно с М. Атанасова

ПОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДИ НА МОИ УЧЕНИЦИ

Хасан Шенолов – много добро представяне на Олимпиада по история и цивилизация – областен кръг

Класиране на национален кръг на Историческа викторина , организирана от ЧСОУ „Делфините“- Старозагорски минерални бани  на 6 ученика от 7 до 12 място от общо 44 участници

 

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

Международен проект по секторна програма Коменски – 2006 -2009г на тема „Децата – пазители на европейската култура“

2012 -2013, 2011-2012, 2010-2011 г –Национална програма „С грижа за всеки ученик“

 

         

 

          МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ      

-         Работа с електронен вариант на учебниците за 5 и 6 клас

-         Използване на мултимедийни презентации, особено в часовете по ЗИП

-         Работа на учениците в екипи и разработка на проекти , във връзка с учебното съдържание

-         Открит урок в ЗИП 7 клас- учебна 2011-2012 г за ролята на мултимедийните презентации в обучението по история, пред учителите по предмета от община Търговище

-         Изработване на правила за работа в час и запознаване на ученици и родители с тях, за добра съвместна работа за постигане на ДОИ

-         Участие в различни състезания и викторини

-         Съвместна работа с възпитателя в ПИГ за постигане на добри резултати на НВО в7 клас.

-         Консултации за учениците, които имат проблем с разбирането и възпроизвеждането на учебното съдържание

-         Използване на специфични методи при работа с деца със СОП 

-         Осъществяване на обратна връзка по електронен адрес

 

МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ

-         Уроци / студенти в ШУ/

-         Работни листи

-         Тестове

-         Анализи на резултатите от входното равнище и резултатите от НВО

-         Мерки за преодоляване на допуснатите слабости

-         Участие в изработването на програма за Националната кампания „Участвам и променям“       

 

ЗА КОНТАКТИ -  

E-mail – kremasim@abv.bg, kremasim@gmail. com   

www.kr-boneva.alle.bg         

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 


 

  ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ГЛАВНИЯ УЧИТЕЛ - УЧЕБНА 2013 - 2014 ГОДИНА

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

 

-          Планиране и координиране квалификационно – методическата дейност в училището

-          Реализиране на адекватни модели за вътрешна и извънучилищна квалификация на учителите за постигане по- добро качество на преподаване и развиване на позитивна нагласа към по- нататъшно учене, критично мислене и творчество.

-          Чрез нововъведения в преподаването , ученето и оценяването на познанията да се развият ключови умения у учениците и да се допринесе за тяхното практическо приложение.

 

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ

НАПРАВЛЕНИЕ :  Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание

ЦЕЛИ:

1.Анализиране на резултатите от входни и изходни нива, както и от външното оценяване на учениците. Ролята на анализа за подобряване на работата .

2.Успешно участие във външното и доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.

3. Засилване на учебната и възпитателната работа с децата със СОП и успешното им интегриране в учебната среда.

4. По – широко използване на нови методи на  преподаване и обучение.

ДЕЙНОСТИ:

1.      Провеждане и анализиране на входните нива по предмети.

Срок – м. октомври   отг. гл. учител и преподаватели

2.      Провеждане на вътрешно училищно тестово изходно оценяване.

Срок – м. юни отг. гл учител и преподаватели

3.      Участие на учениците в тържества, организирани според националния календар и за отбелязване на 25 годишнината на училището.

Срок – през учебната година, по преценка на преподавателите

4.      Прилагане на алтернативни методи на обучение за интерактивно преподаване, които насърчават новаторството, комуникативността, независимостта, решаването на проблеми – методи, които ориентират обучението към ученика и неговите интереси.
Срок: постоянен                        Отг.: гл. учител, учителите прог. етап

5.      Подготовка на учениците за продължаване на образованието. Професионално ориентиране на учениците, завършващи основно образование, съобразно техните интереси и възможности. Съвместна работа с Център за кариерно развитие на учениците  , създаден по проект BG051PO0001-4.3.02 – „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.

Срок – месец февруари, май, юни  отг. гл. учител, кл. р-ли             

6.      Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивни модели на поведение.

Срок – според тематичните разпределения на кл. ръководители за час на класа

Отг. гл. учител, кл.ръководители, педаг. Съветник

7.      Гражданско образование – споделяне на добри практики на годишен форум в гр.Силистра, съгласно плана на РИО – гр. Силистра и МОН

Срок – според календар на дейностите на МОН, отг. гл. учител

   НАПРАВЛЕНИЕ:  Развиване на системата за квалификация и преквалификация

   ЦЕЛИ:

1.      Подпомагане повишаването на квалификацията на учителите в прогимназиален етап съобразно проект „Квалификация на педагогическите специалисти”

2.      Оказване помощ на преподавателите при изготвяне на задължителната документация.

3.      Квалификация на учителите за работа с родители на ученици в риск от отпадане и деца със СОП.

ДЕЙНОСТИ:

1.      Усъвършенстване на създадената система за квалификация , повишаване личната квалификация на всеки учител. Провеждане на поддържаща квалификация съвместно с МО. Използване на разнообразни форми на квалификационна работа, семинар, тренинг, участие в конференция и други.

Срок – според плана на МО   отг. гл.учител, председатели на МО

2.      Участие на преподавателите в Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”.

Срок – според плана на РИО

3.      Участие във формите за квалификация на регионално ниво.

Срок – постоянен  отг. гл. учител, учители прогимназиален етап

4.      Обобщаване и анализиране на резултатите от входни и изходни нива и външно оценяване на учениците. Подпомагане организацията на олимпиади по отделните учебни предмети и съдействие при организиране на участието в областните кръгове.

Срок – според плана на РИО и МОН  отг. гл. учител

5.      Приемственост между обучението в начален и прогимназиален етап – среща – разговор на учителите за уеднаквяване на изискванията и критериите за проверка на знанията и уменията на учениците по различните предмети  / ако е възможно такова/.  Срок – м. март   отг. гл. учител

 

НАПРАВЛЕНИЕ  : Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно средище

ЦЕЛИ:

1.      Реализиране на ефективна рекламна кампания за постиженията на училището във връзка с юбилейната 25та учебна година. Подготвяне на материали за интернет страницата и сайта на училището. Издаване на юбилеен вестник.

2.      Превръщане на училището в информационен център с публикуване за свободен достъп на разработени и утвърдени вътрешни нормативни документи, бланки, рисунки, ученическо творчество и други, на училищния сайт.

3.      Популяризиране дейността и постиженията училището  в  населените места , откъдето са учениците.

ДЕЙНОСТИ:

1.      Отбелязване на празници с цел създаване на условия за колективна дейност и изява на учащите се. Чрез творческото развитие на учениците да се работи активно за утвърждаване на училището като духовен и културен център.

Срок – постоянен, отг. гл.учител, учители според плана на дейностите

2.      Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски и младежки конкурси от регионален, национален и международен характер.

Срок – постоянен   отг. гл. учител, кл. ръководители

3.      Подпомагане изготвянето на училищен спортен календар, съобразен с тематичните разпределения на учителите по ФВС, както и организацията на вътрешно- училищните състезания.

Срок – постоянен    отг. гл. учител, учители по ФВС

4.      Ролята на социалните мрежи за професионалното развитие на учителите. Положителни страни и проблеми. Запознаване с образователни сайтове и възможностите им.

Срок – м. април   отг. гл. учител, учители по чужди езици

5.      Работа с представители на заинтересовани страни, за подобряване качеството на обучението.

Срок – постоянен,  отг. гл. учител, преподаватели прогимназиален етап

  НАПРАВЛЕНИЕ : Взаимодействие с родителската общност и училищно настоятелство

 ЦЕЛИ:

1.      Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие с ППЗНП

2.      Приобщаване на семейството като партньор на училището при повишаване качеството на учебно – възпитателния процес.

3.      Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия и отпадането на ученици от училище.

4.      Работа с родителите и специалисти от Ресурсен център за успешното интегриране на деца с проблеми и СОП в училищната среда.

ДЕЙНОСТИ:

1.      Редовно провеждане на неформални и тематични родителски срещи.

Срок – според училищния план, отг. гл. учител, кл. ръководители

2.      Планиране на съвместни дейности с родителите. Включване на родители в подготовка на училищни тържества и 25 годишнината , със съдействието на читалищата и кметските управи по места.

Срок – постоянен,  отг. гл. учител, преподаватели

3.      Работа с Училищното настоятелство за повишаване ролята на родители и общественици във вътреучилищния живот.

Срок – постоянен  отг. гл. учител, ПДУВР, учители- членове на УН

НАПРАВЛЕНИЕ : Изпълнение на Националната стратегия за „Учене през целия живот”

ДЕЙНОСТИ:

1.      Запознаване на учителите с предоставяните магистърски програми на университетите, центровете за квалификация и НПО. Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики.

Срок – м. юни отг. гл. учител, председатели на МО

2.      Разширяване на възможностите за учене , чрез използването на компютърните зали в извън учебно време и училищната библиотека. Предоставяне на свободен достъп до компютърните зали в извън учебно време на преподавателите и оказване на помощ при подготовка на урочната дейност.

Срок – постоянен  отг. гл. учител, преподаватели по ИТ

НАПРАВЛЕНИЕ:Участие в национални програми и проекти

ЦЕЛИ:

1.      Участие на учителската общност във всички проекти и национални програми , обявени от МОН и покриващи текущите потребности на училището.

ДЕЙНОСТИ:

    Участие в националните програми:

-          Проект BG051PO001-3.1.03 -0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”

-          „Диференцирано заплащане”

-          Национална програма „Без свободен час”

-          Национална програма „С грижа за всеки ученик” –модул 3

-          Проект  BG051PO001-3.1.06   „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

Срок – според съответните програми, отг. гл. учител, възпитатели

НАПРАВЛЕНИЕ:  Съвместна дейност с екипа за подпомагане на обучението и възпитанието на ученици със СОП, работещ към училището

 ЦЕЛИ : Подпомагане адаптацията и интегрирането  на деца със СОП в учебния процес.

ДЕЙНОСТИ:

1.      Изготвяне план за работа на екипа ,съвместно със  специалисти от РЦПИОВДУСОП – Търговище

Срок – септември 2013, отг. гл. учител, ресурсни учители

2.      Подготвяне на необходимите документи за комплексно педагогическо оценяване на нуждаещите се ученици.

Срок- октомври отг. гл. учител / председател на екипа /, педагог. съветник, ресурсни учители

3.      Консултативна дейност с всички ученици в класовете, в които има деца със СОП

Срок – постоянен, отг. гл. учител, пед. съветник, психолог от екипа

4.      Методическа помощ на работещите с ученици със СОП

Срок – постоянен, отг. – специалист от РЦ

5.      Среща с представители на РИО – Търговище и РЦ за уточняване на изискванията за работа и нормативната база за работещи с деца със СОП / при необходимост или нормативни промени/.

 

 


                        

 

Четвърто основно училище „ Иван Вазов ” – гр.Търговищe    община Търговищe, област Търговищe                                                     

кв. Запад-2, тел. 64985, 64992; Е-mail ou4.tg@abv.bg

 

 

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ГЛАВНИЯ УЧИТЕЛ  ПРИ

               ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ”                  

                                      за  учебната 2013- 2014 година

НАПРАВЛЕНИЕ :  Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание

 • Участие в изготвянето на училищната документация

 • Провеждането  и анализирането  на входните и изходните нива по предмети беше направено в определените срокове, като е направена и съответната справка. Изготвен е и годишен анализ на резултатите от учебната дейност поотделно за първи срок и за учебната година. 

 • Планиране дейността на Методическия съвет, съгласно плановете на МО и плана на РИО за квалификационна дейност.

 • Съвместна дейност с Центъра за кариерно развитие, относно професионалното ориентиране на учениците. В тази връзка беше и срещата на осмокласниците, завършващи основно образование с представители на различните училища в региона- да се запознаят с възможностите, които им дават различните профилирани и професионални гимназии.

 • Засилване на учебната и възпитателната работа с децата със СОП и успешното им интегриране в учебната среда.

   НАПРАВЛЕНИЕ:  Развиване на системата за квалификация и преквалификация

-     Участие в Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”  в началото на месец септември

         -   Участие във формите за квалификация на регионално ниво – курс за новостите в изработване на   тестови задачи в седми клас и работата с такива с отворен отговор и изображение.               

  -   Подпомагане организацията на олимпиади по отделните учебни предмети и съдействие   при организиране на участието в областните кръгове като член на комисия и проверител на олимпиадата по история и цивилизация.

      -  Приемственост между обучението в ПИГ и учители в  прогимназиален етап – среща – разговор на учителите за уеднаквяване на изискванията и критериите за проверка на знанията и уменията на учениците по различните предмети .

НАПРАВЛЕНИЕ  : Утвърждаване на училището като културно- информационно средище

 • Подготвяне на материали за интернет страницата и сайта на училището. Подпомагане публикуването на снимки от различни прояви, рисунки, ученическо творчество и други, на училищния сайт.

 • Популяризиране дейността и постиженията училището  в  населените места , откъдето са учениците, чрез поддържане на постоянна връзка с читалищата .

 • Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски и младежки конкурси от регионален и национален характер.

 • Работа с представители на заинтересовани страни, за подобряване качеството на обучението и извънкласната работа – подписване на договори и изработване на план за съвместна дейност, съгласно иновационна практика „Заедно, задружно , с общи усилия” на РИО – Търговище с  Читалищата в селата Баячево и Божурка и РБ „Петър Стъпов”, както и с БЧК.

 • Участие като партньор в Проект „Зелена детска академия” на РБ „П. Стъпов”  към Глобални библиотеки

 • Покана за участие в конференция като партньор в Педагогическа фондация, подготвяща национални и международни състезания, съвместно с МОН – месец август 2014г

НАПРАВЛЕНИЕ: Взаимодействие с родителската общност и училищно настоятелство

 • Подновяване работата на Училищното Настоятелство / предстои пререгистрация в съда/

 • Участие в кръгла маса към синдикат „Подкрепа „ относно образователната политика на община Търговище и съдбата на т. нар. училищни земи.

НАПРАВЛЕНИЕ : Изпълнение на Националната стратегия за „Учене през целия живот”

ДЕЙНОСТИ:

 •  Запознаване на учителите с предоставяните възможности за повишаване на квалификацията съгласно плана на РИО и допълнително организираните такива.

НАПРАВЛЕНИЕ:Участие в национални програми и проекти

    Участие в националните програми:

 • Проект BG051PO001-3.1.03 -0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”

 • Подготовка на доклад за участие в Четвърти Есенен научно образователен форум, организиран от ДИУУ – гр. София

НАПРАВЛЕНИЕ:  Съвместна дейност с екипа за подпомагане на обучението и възпитанието на ученици със СОП, работещ към училището

 • Изготвяне план за работа на екипа ,съвместно със  специалисти от РЦПИОВДУСОП – Търговище

 • Работна среща на учителите , работещи с деца със СОП, относно определяне степента на ресурсно подпомагане – на индивидуална програма / приложение/ или почасова работа на ресурсен учител..

 • Редовни заседания, особено във връзка с учениците, подлежащи на НВО.

 • Като резултат  идва и много добрата оценка на работата на училищния екип от директора на Ресурсен център – гр. Търговище.

    

 

 

Уебсайт в alle.bg